NCKH Giảng viên

Category

Để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên trong năm học 2019 – 2020, Nhà trường đề nghị các giảng viên kê khai kết quả NCKH theo hướng dẫn sau: 1. Mốc thời gian: Những hoạt động NCKH chưa được kê khai từ 01/7/2019 đến 30/6/2020. 2. Nội dung kê khai:...
Căn cứ hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và SKKN năm học 2019-2020 đã ký giữa Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình và các chủ nhiệm đề tài, Nhà trường tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện đề tài, cụ thể như sau: Mục đích...
1. Văn bản Chính phủ Quyết định 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 phê duyệt đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH và CN trong các cơ sở giáo dục đại học...