NCKH Giảng viên

Category

Để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên trong năm học 2021 – 2022, Nhà trường đề nghị các giảng viên kê khai kết quả NCKH theo hướng dẫn sau: 1. Mốc thời gian: Những hoạt động NCKH chưa được kê khai từ 01/7/2021 đến 30/6/2022 2. Nội dung kê khai:...
Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-ĐHQB ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình; Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-ĐHQB ngày 12...
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2021-2022 (Kèm theo Quyết định số 1639/QĐ-ĐHQB, ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình) TT Mã số Tên đề tài Lĩnh vực         1 CS.01.2022 Quản lý hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh...
Thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình, phòng QLKH&HTQT đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị mình trong năm học 2021-2022. Nội dung kế hoạch...
Để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên trong năm học 2020 – 2021, Nhà trường đề nghị các giảng viên kê khai kết quả NCKH theo hướng dẫn sau: 1. Mốc thời gian: Những hoạt động NCKH chưa được kê khai từ 01/7/2020 đến 30/6/2021. 2. Nội dung kê khai:...
Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-ĐHQB ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình; Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-ĐHQB ngày 28...
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2020-2021 (Kèm theo Quyết định số 1327/QĐ-ĐHQB, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình) TT Mã số Tên đề tài Lĩnh vực         1 CS.01.2021 Nghiên cứu sự thay đổi về hình thái, chức năng và tố chất...
Thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình, phòng QLKH-HTQT đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị mình trong năm học 2020-2021. Nội dung kế hoạch...
Để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên trong năm học 2019 – 2020, Nhà trường đề nghị các giảng viên kê khai kết quả NCKH theo hướng dẫn sau: 1. Mốc thời gian: Những hoạt động NCKH chưa được kê khai từ 01/7/2019 đến 30/6/2020. 2. Nội dung kê khai:...
Căn cứ hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và SKKN năm học 2019-2020 đã ký giữa Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình và các chủ nhiệm đề tài, Nhà trường tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện đề tài, cụ thể như sau: Mục đích...
1 2