Sở hữu trí tuệ

Category

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân. (i) Đối tượng được hỗ trợ: Các cá nhân Việt Nam là chủ đơn có giải pháp kỹ...
Mô – đun 1: Tổng quan về các đối tượng sở hữu trí tuệ và Thủ tục đăng ký sáng chế 1. Slide 1 2. Slide 2 Mô-đun 2: Tra cứu tình trạng kỹ thuật và Nộp đơn đăng ký sáng chế 3. Slide 1 4. Slide 2 5. Slide 3
1. Tổng quan về SHTT 2. Tổng quan về thông tin SHCN 3. Tóm tắt sáng chế và quy trình xử lý 4. Kiến thức cơ bản về tính mới 5. Kiến thức cơ bản về trình độ sáng tạo 6. Tra cứu thông tin sáng chế 7. Soạn thảo bản mô tả sáng chế...
Ngày 15/9/2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quyết định số 2734/QĐ-ĐHQB quy định về quản lý hoạt động SHTT tại Trường Đại học Quảng Bình. Nhấn vào đây để tải về
BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 1. Đăng ký bảo hộ Sáng chế/giải pháp hữu ích 2. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 3. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 4. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý 5. Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí  BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG 1. Đăng ký bảo...
1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT – QUY CHẾ LIÊN QUAN VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP – Điều ước quốc tế – Bộ luật, luật – Nghị định – Thông tư – Quy chế 2. VĂN BẢN PHÁP LUẬT – QUY CHẾ LIÊN QUAN VỀ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG – Điều ước quốc tế, Bộ luật, luật – Nghị định – Thông...