Văn bản – Biểu mẫu

Category

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Bình lần thứ II năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-KNĐMST ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nhằm khuyến khích và phát triển ý tưởng khởi...
1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2021 Xem tại đây. 2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2021 Xem tại đây. 3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí – động lực năm 2021 Xem tại đây. 4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông...
STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại biểu tham dự 1 Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ III, năm học 2020-2021 4/2021 ĐHQB 100 2 Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2020-2021 6/2021 ĐHQB 50 3 Cách...
STT Tên dự án, nhiệm vụ KHCN Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn         1 Nghiên cứu sự thay đổi về hình thái, chức năng và tố chất thể lực dưới...
Quyết định số 1704/QĐ-ĐHQB ngày 22/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Quảng Bình. >>> Tải tại đây./.
1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2020 Xem tại đây 2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học Xem tại đây 3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí – động lực Xem tại đây 4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin Xem tại...
Tải Các biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở tại đây.
Tải các biểu mẫu tại đây >> Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở
1 2 3