Văn bản – Biểu mẫu

Category

Văn bản này quy định cụ thể việc quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Trường Đại học Quảng Bình (ĐHQB), (sau đây gọi tắt là “Trường” hoặc “Nhà trường”) với các nước, các tổ...
1 2