Công khai CLGD

Category

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại biểu tham dự 1 Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ III, năm học 2020-2021 4/2021 ĐHQB 100 2 Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2020-2021 6/2021 ĐHQB 50 3 Cách...
STT Tên dự án, nhiệm vụ KHCN Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn         1 Nghiên cứu sự thay đổi về hình thái, chức năng và tố chất thể lực dưới...