NCKH

Category

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Bình lần thứ II năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-KNĐMST ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nhằm khuyến khích và phát triển ý tưởng khởi...
1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2021 Xem tại đây. 2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2021 Xem tại đây. 3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí – động lực năm 2021 Xem tại đây. 4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông...
Quyết định số 1704/QĐ-ĐHQB ngày 22/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Quảng Bình. >>> Tải tại đây./.
1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2020 Xem tại đây 2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học Xem tại đây 3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí – động lực Xem tại đây 4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin Xem tại...
Tải Các biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở tại đây.
Tải các biểu mẫu tại đây >> Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở
Văn bản này quy định về tổ chức và tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và nước ngoài, gồm tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường tại Trường Đại học Quảng Bình; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế do Trường...
Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/07/2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019. >>> DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGSN-LN <<<  
1 2