NCKH

Category

Văn bản này quy định về tổ chức và tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và nước ngoài, gồm tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường tại Trường Đại học Quảng Bình; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế do Trường...
Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/07/2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019. >>> DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGSN-LN <<<  
Quyết định số 367/QĐ-ĐHQB ngày 23/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy chế hoạt động của nhóm NCKH 
Quyết định số 1906/QĐ-ĐHQB ngày 26/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy định Khen thưởng trong hoạt động KHCN đối với cán bộ, giảng viên Trường ĐHQB
Quyết định số 904/QĐ-ĐHQB ngày 03/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy chế hoạt động Khoa học công nghệ đối với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quảng Bình
Quyết định số 2220/QĐ-ĐHQB ngày 30/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Quảng Bình
1. Văn bản Chính phủ Quyết định 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 phê duyệt đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH và CN trong các cơ sở giáo dục đại học...