NCKH Giảng viên

Category

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2021 Xem tại đây. 2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2021 Xem tại đây. 3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí – động lực năm 2021 Xem tại đây. 4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông...
Quyết định số 1704/QĐ-ĐHQB ngày 22/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Quảng Bình. >>> Tải tại đây./.
1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2020 Xem tại đây 2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học Xem tại đây 3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí – động lực Xem tại đây 4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin Xem tại...
Tải Các biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở tại đây.
Tải các biểu mẫu tại đây >> Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở
Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/07/2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019. >>> DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGSN-LN <<<  
Quyết định số 1670/QĐ-ĐHQB ngày 29/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc Ban hành Quy định về tổ chức và tham dự Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và nước ngoài.
Quyết định số 367/QĐ-ĐHQB ngày 23/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy chế hoạt động của nhóm NCKH 
Quyết định số 1906/QĐ-ĐHQB ngày 26/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy định Khen thưởng trong hoạt động KHCN đối với cán bộ, giảng viên Trường ĐHQB
Quyết định số 904/QĐ-ĐHQB ngày 03/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy chế hoạt động Khoa học công nghệ đối với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quảng Bình
1 2