NCKH Giảng viên

Category

Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/07/2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019. >>> DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGSN-LN <<<  
Quyết định số 367/QĐ-ĐHQB ngày 23/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy chế hoạt động của nhóm NCKH 
Quyết định số 1906/QĐ-ĐHQB ngày 26/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy định Khen thưởng trong hoạt động KHCN đối với cán bộ, giảng viên Trường ĐHQB
Quyết định số 904/QĐ-ĐHQB ngày 03/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy chế hoạt động Khoa học công nghệ đối với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quảng Bình
Quyết định số 2220/QĐ-ĐHQB ngày 30/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Quảng Bình