Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do Trường Đại học Quảng Bình tổ chức năm học 2020-2021

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại biểu tham dự
1 Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ III, năm học 2020-2021 4/2021 ĐHQB 100
2 Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2020-2021 6/2021 ĐHQB 50
3 Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới 10/2021 ĐHQB 95