Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa – LLCE2020

Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa – LLCE2020

Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa (LLCE2020) là diễn đàn để các nhà khoa học, các đại biểu trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi kết quả nghiên cứu, phương pháp và các nguồn tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa trước sự tác động của toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ kĩ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Chi tiết về hội thảo xin xem thông báo số 1 hoặc website của hội thảo:

– Thông báo số 1: xem tại đây.

http://quanly.hpu2.edu.vn/center_data/hpu2.edu.vn/ps_cms_articles/file/tintuc_su_kien/Thong_bao_so_10001.pdf

– Website của hội thảo: xem tại đây

.

 

http://hpu2.edu.vn/vi-VN/khcn&-htqt-llce