Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và SKKN năm 2020

Căn cứ hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và SKKN năm học 2019-2020 đã ký giữa Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình và các chủ nhiệm đề tài, Nhà trường tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện đề tài, cụ thể như sau:

  1. Mục đích

Kiểm tra tiến độ, tình hình thực hiện nội dung nghiên cứu, sản phẩm và việc sử dụng kinh phí so với thuyết minh đề tài.

  1. Đối tượng kiểm tra.

Các chủ nhiệm đề tài, SKKN và thành viên thực hiện.

  1. Thành phần tổ kiểm tra

Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

  1. Tiến độ thực hiện

– Thời gian kiểm tra: Dự kiến ngày 20/5/2020.

– Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà Hiệu bộ.

  1. Phân công trách nhiệm

– Phòng QLKH&HTQT lập kế hoạch kiểm tra.

– Các chủ nhiệm đề tài: Báo cáo tình hình thực hiện đề tài, sáng kiến kinh nghiệm.

Để công tác kiểm tra thực hiện đúng quy định, Nhà trường yêu cầu các chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo bằng văn bản và email về phòng QLKH&HTQT trước ngày 19/5/2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phan Xuân Toản, Phòng QLKH&HTQT,
số điện thoại: 0935979966, email: toanpx@qbu.edu.vn.

>>>>>>>>>> 1. Kế hoạch kiểm tra tiến độ <<<<<<<<<

>>>>>>>>>> 2. Biểu mẫu báo cáo tiến độ <<<<<<<<<