Tài liệu tập huấn dành cho cán bộ chuyên trách về SHTT của các viện, trường trong mạng lưới TISC/IP-HUB

Mô – đun 1: Tổng quan về các đối tượng sở hữu trí tuệ và Thủ tục đăng ký sáng chế

1. Slide 1

2. Slide 2

Mô-đun 2: Tra cứu tình trạng kỹ thuật và Nộp đơn đăng ký sáng chế

3. Slide 1

4. Slide 2

5. Slide 3