Thông báo mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)

Kính gửi các CB-GV Thông báo mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5) do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức.

Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 09/12/2021

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Ngoại thương

Thông tin chi tiết trong File đính kèm