Thông báo số 1 của hội thảo khoa học ” Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới”

Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế kính gửi đến các nhà khoa học, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và những người quan tâm Thông báo số 1 về việc tham gia viết bài Hội thảo khoa học ” Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới”