Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020