Thông báo tham gia Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Bình lần thứ II năm 2022

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Bình lần thứ II năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-KNĐMST ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nhằm khuyến khích và phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, Nhà trường thông báo đến các đơn vị, cán bộ, giảng viên và toàn thể sinh viên tham gia Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” với các nội dung cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực dự thi:
1. Tất cả các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của tỉnh.
2. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi có ứng dụng công nghệ, như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng.

II. Đối tượng dự thi:
Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quảng Bình. Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

III. Hồ sơ, thời hạn đăng ký hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi: Được trình bày bằng Tiếng Việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ giấy A4, bao gồm:
a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm (Mẫu M-1a hoặc M-1b);
b) Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu đính kèm (Mẫu M-2);
c) Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có).
2. Thời hạn đăng ký và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi:
Để việc tham dự Cuộc thi đạt kết quả tốt, Nhà trường sẽ xét chọn các hồ sơ trước khi gửi tham dự. Sau khi được xét chọn, cá nhân, tập thể tác giả hoàn chỉnh hồ sơ gửi dự thi theo Thể lệ Hội thi.
a) Thời hạn: Trước 16 giờ 00, ngày 18/03/2022;
b) Nhận hồ sơ dự thi: Phan Xuân Toản, Phòng QLKH&HTQT, Trường Đại học Quảng Bình. SĐT: 0935979966.
Email: toanpx@qbu.edu.vn

Các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên thông báo rộng rãi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết và tích cực tham gia./.

THỂ LỆ CUỘC THI
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ