Thông báo viết bài Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2020 tại Đại học Đà Nẵng