TS. Phan Văn Thành

1. Thông tin chung
Họ và tên: Phan Văn Thành
Năm sinh: 1987
Chổ ở hiện tại: Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Quê quán: Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành: Kinh tế Thương Mại
Đơn vị công tác: Phòng QLKH và HTQT
Học vị: Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Grey Theory, Data Envelopment Analysis, Time series Forecasting
Địa chỉ liên hệ: Phòng QLKH&HTQT, 312 Lý Thường Kiệt – Phường Bắc Lý – Thành phố Đồng Hới – Quảng Bình
Điện thoại: 0915377063
Email: thanhkem2710@gmail.com or linktophanthanh@gmail.com

2. Quá trình đào tạo
2.1. Đại học:
– Chuyên ngành: Kinh tế Thương mại
– Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang
– Năm tốt nghiệp: 2010
2.2. Sau đại học:
2.2.1. Thạc sĩ
– Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp
– Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học và Ứng dụng Cao Hùng (Đài Loan)
– Năm cấp bằng: 2013
2.2.2. Tiến sĩ
– Chuyên ngành: Kinh tế – Quản lý
– Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học và Ứng dụng Cao Hùng (Đài Loan)
– Năm cấp bằng: 2015

3. Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01/2016 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quảng Bình.

4. Đề tài nghiên cứu khoa học

  1. Phan Văn Thành (thành viên chính), Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí Logistic Việt Nam, Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, 2019.
  2. Phan Văn Thành (Thư ký khoa học), Trồng thử nghiệm cây măng tây xanh trên vùng gò đồi huyện Quảng Ninh, Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 2019
  3. Phan Văn Thành (chủ nhiệm), Nghiên cứu phương pháp lý thuyết hệ thống Xám (Grey System Theory) phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Đại học Quảng Bình, Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, nghiệm thu năm 2017.

5. Bằng sáng chế
Phan Văn Thành, Wang Chia Nan, Phích cắm đa năng, Cục sở hữu trí tuệ Đài Loan (M459582), 2013

6. Bài báo khoa học
6.1. Bài báo quốc tế:

STT Tên bài báo Năm Tên tạp chí
1 Nonlinear Grey Bernoulli Model based on Fourier transfomation and its application in Forecasting the electricity consumption in Vietnam 2019 Journal of Intelligent and Fuzzy Systems (SCI, IF 1.426)
2 An improved Nonlinear Grey Bernoulli Model combined with Fourier series. 2015 Mathematical Problems in Engineering (SCI-E, IF: 0.672)
3 Apply TRIZ to improve the molten zinc corrosion tester in steel manufacturing. 2015 Journal of Testing and Evaluation
(SCI, IF: 0.43)
4 Alliance Partner Selection Model Based on Grey theory and Data Envelopment Analysis – Case by banking industry in Vietnam. 2014 PENSEE (SSCI, IF: 0.043)
5 An Accuracy of grey forecasting model for cargo throughput in international commercial ports of Kaohsiung. 2014 WSEAS Transactions on Business and Economics (EI, Scopus)
6 Model for Alliance Partners Selection based on the Grey Model and DEA application – Case by Vietnamese Bank industry. 2014 TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering (EI, Scopus)
7 An improvement the accuracy of grey forecasting model for cargo throughput in international commercial ports of Kaohsiung. 2014 International Journal of Business and Economic Research

6.2. Bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước

STT Tên bài báo Năm Tên tạp chí
1 Dự báo giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia sử dụng mô hình dự báo Xám GM(1, 1) 2019 Tạp chí kinh tế- Dự Báo
2 Using improved grey forecasting model to estimate the electricity consumption demand in Vietnam. 2019 Journal of Economics and Development, Hue University
3 Sử dụng phân tích quan hệ Xám (GRA) đo lường chỉ số HDI của các nước trên thế giới. 2017 Tạp chí Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Quảng Bình
4 Ranking the HDI index using the grey relational analysis 2016 Journal of Social Sciences and Humanities, Journal of Sciences, Hue University
5 Mô hình dự báo Xám GM (1, 1) và hướng dẫn cách tính toán trên Microft Excel 2016 Tạp chí Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Quảng Bình
6 Enhanced accuracy of Grey Forecasting Model – Case by tourism industry in Vietnam. 2015 Journal of Economics and Development Hue University

6.3. Bài báo đăng hội thảo khoa học
6.3.1. Bài báo đăng hội thảo khoa học quốc tế

STT Tên bài báo Năm Tên Hội thảo
1 Using the Fourier series to improve the prediction accuracy of Nonlinear Grey Bernoulli Model 2019 ACIIDS 2019 “Asian Conference on Information Intelligence and Database Systems” Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag. Part I, LNAI 11431, (IE, Web of Sciences, Scopus).
2 The estimation of electricity consumption demand in Vietnam by improve grey forecasting model. 2016 Proceedings in the International conference Policies and Sustainable Economic Development The Economic of Ho Chi Minh University
3 An improved Grey Forecasting Models Case in China’s Coal consumption demand. 2015 ICCCI 2015 “International Conference on Computational Collective Intelligence” Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag. Part II, LNCS 9330, (IE, Web of Sciences, IF: 0.302).
4 Enhancing the Accurate of Grey Prediction for GDP Growth Rate in Vietnam. 2014 IS3C2014 “International Symposium on Computer, Consumer and Control sponsored by IEEE” (IE, Web of Sciences).

6.3.2. Bài báo đăng hội thảo khoa học trong nước

STT Tên bài báo Năm Tên Hội thảo
1 Đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại ở Việt Nam sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA 2019 Kỷ yếu Hội thảo “60 năm xây dựng và phát triển Đại học Quảng Bình”

7. Sách chuyên khảo

  1. Phan Văn Thành (Chủ biên), Lý thuyết hệ thống Xám, ISBN:978-604-974-067-1, 2019.

8. Hướng dẫn sau đại học

STT Tên luận văn Học viên Năm tốt nghiệp Cấp Xếp loại
1 Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Hà Tĩnh Võ Tuấn Anh 2019 Thạc sĩ Giỏi

9. Khen thưởng

  1. Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018
  2. Đạt danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2019
  3. Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc đạt thành tích trong nghiên cứu khoa học năm 2017, 2019.